001

วิทยากรโดย
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

 

นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา

ศาสตราจารย์และกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ดาวน์โหลด : ประวัติและผลงานวิทยากร