วัตถุประสงค์ / หลักการและเหตุผล

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาการอ่านและห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0
  2. เพื่อพัฒนาครู อาจารย์และบรรณารักษ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  3. เพื่อสร้างเครื่อข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู อาจารย์ บรรณารักษ์ในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงมีความสำคัญยิ่ง ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสนับสนุนการอ่าน การศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย นำไปสู่การศึกษาตลอดชีวิต ห้องสมุด เป็นคลังความรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ มิติ ให้มีศักยภาพสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำความรู้ไปใช้ ในการหาความรู้และการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมการอ่านและการเรียนรู้ ผู้บริหาร บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการห้องสมุดที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ และกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดจากพลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารและโลกเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดให้มีความเข้มแข็งและได้รับการยอมรับในสังคมไทยและในระดับสากล จึงได้จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน”การส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงมีความจำเป็น เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมการอ่าน การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่พึงประสงค์ ตอบสนองนโยบายปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเห็นสมควรจัดโครงการ เรื่อง “การพัฒนาการอ่านและห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยร่วมถอดบทเรียนโดยวิทยากรชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้และมีการพัฒนาคนที่มีคุณภาพ มีห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ยั่งยืน และนำเยี่ยมชมห้องสมุดเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำในการพัฒนา