001

วิทยากรโดย
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

 

นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา

ศาสตราจารย์และกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ดาวน์โหลด : ประวัติและผลงานวิทยากร


 

002

 

วิทยากรโดย
Professor Mitsuhiro Oda


Dean, College of Education, Aoyama Gakuin University, Japan.

President, Japan Society of Library and Information Science

กรรมการบริหาร Education and Training Section, International Federation of Library

Associations and Institutions (IFLA)

 

ดาวน์โหลด : ประวัติและผลงานวิทยากร