002

 

วิทยากรโดย
Professor Mitsuhiro Oda


Dean, College of Education, Aoyama Gakuin University, Japan.

President, Japan Society of Library and Information Science

กรรมการบริหาร Education and Training Section, International Federation of Library

Associations and Institutions (IFLA)

 

ดาวน์โหลด : ประวัติและผลงานวิทยากร