กำหนดการการประชุมทางวิชาการ เรื่อง“การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0” Libraries and reading promotion for Thailand 4.0
วัน / เวลา รายละเอียด
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด
เวลา 09.15 – 09.30 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาห้องสมุด
เวลา 09.30 - 10.30 น การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ การพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 ” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่ง ประเทศไทยฯ
เวลา 10.30 - 10.45 น รับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 – 12.00 น. การเสวนาเรื่อง “ การศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่โลกยุคดิจิทัล : กรณีศึกษาประเทศญี่ป่นและประเทศไทย” Professor Mitsuhiro Oda และศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 -15.30 น. การเสวนาเรื่อง “ห้องสมุดกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย” (Libraries and reading promotion for sustainable development : Case Studies of Japan, and Thailand" โดย Professor Mitsuhiro Oda และศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
เวลา 15.30 -15.45 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.45 -16.30 น. นำเสนอนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561
เวลา 9.00 – 10.30 น. การเสวนาเรื่อง “การจัดบริการและกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต : ประเทศญี่ปุ่นและนานาชาติ” (Library Services and Activities : Lessons Learned from Living Libraries in Japan and Worldwide) โดย Professor Mitsuhiro Oda และศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
เวลา 10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 – 12.00 น. (ต่อ) การเสวนาเรื่อง “การจัดบริการและกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต : ประเทศญี่ปุ่นและนานาชาติ” (Library Services and Activities : Lessons Learned from Living Libraries in Japan and Worldwide) โดย Professor Mitsuhiro Oda และศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.30 น. การเสวนาเรื่อง “การบริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้กับการพัฒนาการอ่านที่ยั่งยืน” (Library and learning center management for Sustainable reading development)
เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 - 16.00 น. (ต่อ) การเสวนาเรื่อง “การบริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้กับการพัฒนาการอ่านที่ยั่งยืน” (Library and learning center management for Sustainable reading development)
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดจำนวน 8 หน่วยงาน

- หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

- โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง

- โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

- โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

- โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

- โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

- อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (PK Park)

- โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

 

หมายเหตุ

1. พักรับประทานอาหารว่าง 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม